Obchodné podmienky

­VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY E-SHOP

 

I. Základné ustanovenia

 

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky vydáva obchodná spoločnosť VELCON spol. s r.o., so sídlom Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová, Slovenská republika, IČO: 36 056 677, IČ DPH: SK2021695159, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, vložka číslo 7978/S, (ďalej len „VELCON“) v súlade s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, s cieľom vymedziť podmienky predaja tovaru prostredníctvom internetového elektronického obchodu (e-shopu) prevádzkovaného na portáli https://eshop.velcon.sk/.

 

1.2 Spoločnosť VELCON, ktorá vykonáva v rámci svojho predmetu podnikania aj činnosť kúpy tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti a kúpy tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti, v rámci čoho umožňuje zákazníkom kúpu pomôcok pre osoby so špecifickými potrebami, ako prevádzkovateľ e-shopu umožňuje kupujúcim výber tovaru prostredníctvom zverejneného katalógu a v prípade záujmu kupujúceho uzatvára s kupujúcim kúpnu zmluvu, a to za podmienok uvedených v týchto obchodných podmienkach.

 

1.3 Na účely týchto všeobecných obchodných podmienok sa rozumie:

 

 • e-shopom internetový elektronický obchod prevádzkovaný spoločnosťou VELCON na portáli s adresou https://eshop.velcon.sk/, obsahujúci ponuku vybraného tovaru zo sortimentu ponúkaného predávajúcom, a prostredníctvom ktorého je možné zadávať požiadavku na uzavretie kúpnej zmluvy.

 

 • kupujúcim fyzická alebo právnická osoba, ktorá objednáva a nakupuje tovar od predávajúceho prostredníctvom e-shopu,

 

 • predávajúci je spoločnosť VELCON,

 

 • kúpnou zmluvou zmluva uzatvorená prostredníctvom e-shopu medzi kupujúcim a predávajúcim, na základe ktorej predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar a previesť na neho vlastnícke právo k tovaru a kupujúci sa zaväzuje tovar od predávajúceho prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutých podmienok, ak kupujúci objednal dodanie tovaru s miestom doručenia na pobočke VELCON alebo s doručením prostredníctvom kuriérskej spoločnosti,

 

 • okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala,

 

 • podstatným porušením zmluvy také porušenie zmluvy, ak strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy; pri pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie zmluvy nie je podstatné,

 

 • predvídateľnou škodou škoda, ktorú predávajúci v čase uzavretia zmluvy ako možný dôsledok porušenia svojej povinnosti predvídal alebo ktorú bolo možné predvídať s prihliadnutím na skutočnosti, ktoré v uvedenom čase predávajúci poznal alebo mal poznať pri obvyklej starostlivosti; hodnota predvídateľnej škody je vo výške kúpnej ceny tovaru bez DPH, ktorý bol predmetom zmluvy, v dôsledku ktorej škoda vznikla,

 

 • reklamačným poriadkom reklamačný poriadok vydaný spoločnosťou VELCON upravujúci proces reklamácie tovaru a servisných prác v prípade zmlúv uzatváraných prostredníctvom e-shopu so spotrebiteľmi;

 

 • spotrebiteľom kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, pričom ak fyzická osoba pri objednávke tovaru/servisných prác uvedie identifikačné číslo osoby (IČO), má sa za to, že nie je spotrebiteľom,

 

 • tovarom najmä pomôcky, kompenzačné pomôcky, zariadenia pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, príslušenstvo, ktoré sú uvedené v aktuálnom elektronickom katalógu na e-shope,

 

II. Kúpna zmluva

 

2.1 Uzatvárať kúpnu zmluvu prostredníctvom e-shopu môže každý kupujúci, ktorý má plnú  spôsobilosť na právne úkony.

 

2.2 Tovar objednáva kupujúci prostredníctvom internetového katalógu a elektronickej objednávky realizovanej kupujúcim prostredníctvom e-shopu. Informácie, ktoré je potrebné poskytnúť spotrebiteľovi pred odoslaním objednávky podľa osobitného zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, sú spotrebiteľom prístupné na e-shope a v týchto obchodných podmienkach.

 

2.3 V objednávke musia byť riadne vyplnené všetky predpísané náležitosti v zmysle objednávkového formulára, vrátane:

 1. údajov kupujúceho,
 2. presnej špecifikácie tovaru, vrátane počtu kusov tovaru,
 3. výberu spôsobu doručenia tovaru, vrátanie miesta doručenia (prevzatia),
 4. výberu platobnej metódy.

 

2.4 Obdržanie objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu. Objednávka s povinnosťou platby je pre kupujúceho záväzná od jej odoslania a má charakter návrhu na uzavretie zmluvy. Pred uzavretím zmluvy má predávajúci právo požadovať informácie o kupujúcom za účelom overenia jeho totožnosti. Predpokladom realizácie objednávky je akceptovanie znenia týchto obchodných podmienok kupujúcim.

 

2.5 Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho. Potvrdenie podľa predchádzajúcej vety obsahuje v prípade spotrebiteľov aj informácie podľa ods. 2.2 tohto článku.

 

2.6 Informácie uvedené v reklamných materiáloch a ponukách predávajúceho sú súčasťou obsahu zmluvy len v prípade, ak sa na ne zmluva výslovne odvoláva.

 

2.7 Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené v zmluve sa spravujú znením týchto obchodných podmienok. Odchylné dojednania v zmluve majú prednosť pred znením týchto obchodných podmienok. V prípade spotrebiteľov tvoria informácie podľa ods. 2.2 tohto článku neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Práva a povinnosti výslovne neupravené v zmluve a v týchto obchodných podmienkach, sa v prípade spotrebiteľov spravujú Občianskym zákonníkom a v ostatných prípadoch Obchodným zákonníkom.

 

2.8 Zmeny a doplnenia zmluvy sa musia vykonať v písomnej forme.

 

2.9 Prevod práv a povinností zo zmluvy podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu predávajúceho.

 

III.  Doručenie tovaru

 

3.1 Doručenie tovaru sa uskutoční:

 

a. jeho odovzdaním kupujúcemu na pobočke VELCON označenej v zmluve, v prípade výberu doručovania tovaru formou osobného prevzatia tovaru na pobočke VELCON označenej v kúpnej zmluve,

 

b. jeho zaslaním kupujúcemu prostredníctvom kuriérskej spoločnosti na dodaciu adresu označenú kupujúcim v kúpnej zmluve, v prípade výberu doručovania tovaru kuriérom.

 

 

3.3 Výška nákladov na doručenie tovaru je uvedená pri jednotlivých spôsoboch doručenia tovaru. O uvedenej výške nákladov na doručenie je kupujúci informovaný vopred, pred zadaním objednávky. Ak doručenie tovaru nie je dohodnuté ako bezodplatné je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady na doručenie tovaru na miesto určené v zmluve najneskôr v lehote na zaplatenie kúpnej ceny, a to spolu s kúpnou cenou, ak zo zmluvy nevyplýva inak.

 

3.4 Spôsob doručenia tovaru označí kupujúci v objednávke formou výberu z ponúkaných možností doručenia. Predávajúci si vyhradzuje právo pre ním určený sortiment tovaru ponúkať len niektorý zo spôsobov doručenia. O dostupných spôsoboch doručenia tovaru bude kupujúci informovaný pred zadaním objednávky tovaru s povinnosťou platby.

 

3.5 Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie či omeškanie v doručení spôsobené nepresným alebo nesprávnym vyplnením dodacej adresy kupujúceho.

 

3.6 Tovar je možné dodať len v rámci Slovenskej republiky.

 

3.7 Predávajúci je povinný dodať tovar v lehote určenej zmluvou. Ak lehota doručenia tovaru v zmluve nie je určená, je predávajúci povinný dodať tovar do 30 dní od uzavretia zmluvy. Ak však podľa zmluvy má kupujúci splniť určité povinnosti ešte pred doručením tovaru (napr. zaplatiť kúpnu cenu, cenu dopravy), začína táto lehota plynúť až odo dňa splnenia tejto povinnosti.

 

3.8 Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré určuje zmluva. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú, pokiaľ takéto doklady vydal výrobca.

 

3.9 Kupujúci je povinný tovar prevziať a je povinný potvrdiť jeho prevzatie na doklade predloženom predávajúcim. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru kuriérom na dodaciu adresu na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo zabezpečiť prevzatie tovaru, ak v zmluve nie je dohodnuté inak. V prípade neposkytnutia súčinnosti s prevzatím tovaru znáša kupujúci náklady spojené s opätovným doručením tovaru, a to aj v prípade, ak doručenie tovaru bolo pôvodne dohodnuté ako bezodplatné.

 

3.10 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny podľa zmluvy.

 

3.11 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme. Ak zmluva zahŕňa povinnosť predávajúceho odoslať tovar na miesto určené v zmluve, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, keď sa tovar odovzdá prvému dopravcovi na prepravu do miesta určenia. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode jej nebezpečenstva na kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, ibaže ku škode na tovare došlo v dôsledku porušenia povinnosti predávajúceho.

 

 

IV.  Kúpna cena za tovar a platobné podmienky

 

4.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za tovar vo výške a spôsobom uvedeným v kúpnej zmluve.

 

4.2 Základom pre určenie kúpnej ceny tovaru je cena tovaru uvedená v e-shope platná v čase uzavretia zmluvy, ak tieto obchodné podmienky neustanovujú inak. Kúpna cena zverejnená na e-shope je cenou s daňou z pridanej hodnoty vo výške podľa osobitného zákona.

 

4.3 Kúpna cena za tovar sa uhrádza spôsobom určeným v zmluve, ktorý môže byť určený nasledovne:

 

a) platba vopred na bankový účet označený predávajúcim alebo vopred prostredníctvom platobnej funkcionality e-shopu umožňujúcej platby kartou, prípadne  bezhotovostnou platbou prevodom na účet predávajúeho alebo bezhotovostnou platbou prostredníctvom platobného terminálu na pobočke predávajúceho (o možnosti bezhotovostnej platby je kupujúci oprávnený informovať sa u VELCON).

b) platba formou dobierky pri prevzatí tovaru doručovaného kuriérskou spoločnosťou na dodaciu adresu označenú kupujúcim v zmluve (o možnosti bezhotovostnej platby u kuriérskej spoločnosti je kupujúci oprávnený informovať sa u predávajúceho alebo u kuriérskej spoločnosti).

 

4.4 Predávajúci je povinný vystaviť a doručiť kupujúcemu súčasne s tovarom riadny daňový doklad (faktúru) a dodací doklad (dodací list). Predmetné dokumenty predávajúci zašle kupujúcemu spolu s tovarom a prípadnými ostatnými s tovarom súvisiacimi dokumentami, ako sú návod na obsluhu, údaje o spôsobe použitia, montáže, údržby tovaru, nebezpečenstve z nesprávneho použitia, podmienkach uchovávania a skladovania atď.)

4.5 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar. Zodpovednosť za škody spôsobené na tovare prechádza na Kupujúceho v momente, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, potom v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

 

V.  Zodpovednosť za vady a záruka za akosť

 

5.1 Ak tovar nie je dodaný v množstve, akosti alebo vyhotovení určenom v zmluve, má vady. Za vady tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru, než určuje zmluva.

 

5.2 Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Povinnosti predávajúceho vyplývajúce zo záruky za akosť tovaru tým nie sú dotknuté.

 

5.3 Kupujúci je povinný tovar dôkladne skontrolovať a prezrieť pri jeho prevzatí a bezodkladne, najneskôr do 15 dní od zistenia vady, písomne oznámiť predávajúcemu zistené vady, rozdiely medzi skutočným stavom, druhom a množstvom tovaru a dodacím dokladom. V prípade poškodenia tovaru pri preprave spíše kupujúci s kuriérskou spoločnosťou škodový protokol a bezodkladne písomne informuje predávajúceho.

 

5.4 Predávajúci poskytuje spotrebiteľovi záruku za akosť tovaru v trvaní 24 mesiacov od doručenia tovaru. V prípade, že zakúpený tovar si vyžaduje odbornú montáž, tak podmienkou poskytnutia záruky za tovar je jeho následná odborná montáž oprávnenou osobou, ktorá disponuje príslušným oprávnením na montáž jednotlivého typu tovaru; s výnimkou tovaru zo sortimentu: príslušenstvo.

 

5.5 Nároky zo zodpovednosti predávajúceho za tovar podľa tohto článku nevznikajú, ak boli vady spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok. Predávajúci najmä nezodpovedá za vady vzniknuté výlučne alebo sčasti:

 

a) nesprávnym skladovaním alebo použitím tovaru, vykonaním úpravy, opravy alebo iného zásahu do tovaru v rozpore s príslušnou dokumentáciou,

b) primeraným opotrebovaním alebo spotrebovaním tovaru vzhľadom k času a spôsobu použitia,

c) porušením povinnosti kupujúceho vykonať montáž zakúpeného tovaru prostredníctvom oprávnenej osoby,

d) pôsobením vyššej moci,

e) z iných dôvodov uvedených v reklamačnom poriadku.

 

5.6 Predpokladom uplatnenia nárokov kupujúceho podľa tohto článku je oznámenie vád tovaru v záručnej dobe predávajúcemu.

 

5.7 Kupujúci oznamuje vady tovaru v písomnej forme, pričom je povinný oznámenie o reklamácii spolu s reklamovaným tovarom doručiť na nasledovnú adresu predávajúceho: VELCON spol. s r. o., so sídlom Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová, Slovenská republika. Kupujúci zásielku označí ako „Reklamácia e-shop“, alebo osobne v prevádzke predávajúceho nachádzajúcej sa na adrese: VELCON spol. s r. o., so sídlom Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová, Slovenská republika. Reklamovaný tovar zaslaný predávajúcemu na reklamačné konanie formou dobierky nebude akceptovaný.

 

5.8 K reklamácii je kupujúci povinný predložiť doklad o odbornej montáži tovaru (ak sa odborná montáž zakúpeného tovaru vyžaduje), s uvedením technologického postupu, resp. faktúru a doklad o jej zaplatení s uvedením vykonaných montážnych prác.

 

5.9 Bližšie podmienky reklamácie tovaru a postup uplatňovania a vybavovania reklamácie tovaru u predávajúceho, vrátane nárokov, ktoré spotrebiteľovi patria sú uvedené v reklamačnom poriadku.

 

5.10 Na reklamáciu tovaru zakúpeného kupujúcim, ktorý nekoná v právnom postavení spotrebiteľa sa nepoužijú ustanovenia Reklamačného poriadku, ustanovenia ods. 5.1 až 5.9 tohto článku sa použijú primerane, pričom zároveň platí nasledovné:

 

a.    predávajúci poskytuje záruku na skryté vady tovaru v trvaní 12 mesiacov od doručenia tovaru. Za skryté vady tovaru sa považujú vady nezistiteľné inak ako používaním alebo zabudovaním tovaru. Kupujúci je oprávnený a povinný písomne uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do 10 dní ako vady zistil alebo za dodržania odbornej starostlivosti mohol zistiť, inak nároky kupujúceho z týchto vád tovaru zanikajú,

b.    predávajúci posudzuje a vybavuje reklamácie priebežne a bez zbytočného odkladu tak, aby vadu bolo možné posúdiť a reklamačné konanie ukončiť spravidla do 60 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak reklamáciu nie je možné ukončiť v lehote podľa predošlej vety predávajúci informuje kupujúceho o dôvodoch, pre ktoré reklamácia nebola ukončená a o predpokladanom termíne ukončenia reklamácie. Lehota na ukončenie reklamácie môže byť opakovane predlžovaná predávajúcim,

c.    počas uplatnenej reklamácie záručná doba na tovar plynie ďalej,

d.    kupujúci má v prípade oprávnenej (opodstatnenej) reklamácie právo na odstránenie vady opravou, ak to nie je možné alebo účelné, tak má právo na výmenu tovaru rovnakej alebo obdobnej akosti. Aj pri vadách tovaru, ktoré sú opraviteľné je predávajúci oprávnený vždy rozhodnúť o tom, že namiesto opravy tovaru sa kupujúcemu reklamovaný tovar vymení za nový tovar. Pokiaľ je možná výmena vadnej súčasti tovaru, kupujúci má nárok na výmenu iba vadnej súčasti tovaru. Iné práva kupujúcemu z vady tovaru nevznikajú, najmä mu nevzniká právo na odstúpenie od zmluvy alebo na zľavu z kúpnej ceny,

e.    v prípade neoprávnenej (neopodstatnenej) reklamácie si predávajúci vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s riešením takejto reklamácie (napr. posúdenie špecializovaného ústavu, expertíza znalca, prepravné náklady spojené s riešením reklamácie, a pod.),

f.     aplikácia dispozitívnych ustanovení § 436 až 441 Obchodného zákonníka sa vylučuje.

 

VI.  Zodpovednosť za škodu

6.1 Strana, ktorá poruší svoju povinnosť zo zmluvy, je povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Akékoľvek nároky zo zodpovednosti za škodu spôsobenú dodaným tovarom, resp. v súvislosti s jeho vadami si kupujúci môže uplatňovať u predávajúceho.

 

6.2 Poškodená strana nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinností povinnej strany bolo spôsobené konaním poškodenej strany alebo nedostatkom súčinnosti, na ktorú bola poškodená strana povinná. Poškodená strana nemá nárok na náhradu tej časti škody, ktorá bola spôsobená nesplnením jej povinnosti ustanovenej právnymi predpismi vydanými za účelom predchádzania vzniku škody alebo obmedzenia jej rozsahu.

 

6.3 Predávajúci nezodpovedá za škodu vzniknutú úplne alebo sčasti porušením povinností kupujúceho v dôsledku nesprávneho skladovania, použitia alebo neodbornej montáže tovaru alebo iných povinností podľa zmluvy alebo týchto obchodných podmienok.

 

6.4 Škoda sa nahrádza v peniazoch; ak však o to oprávnená strana požiada a ak to je možné a obvyklé, nahrádza sa škoda uvedením do predošlého stavu.

 

6.5 Nahrádza sa skutočná škoda a ušlý zisk. Ak však vznikne škoda kupujúcemu, ktorý nekoná v právnom postavení spotrebiteľa, nahrádza sa výlučne skutočná škoda neprevyšujúca predvídateľnú škodu.

 

VII.  Zabezpečenie záväzkov

7.1 Ak je kupujúci v omeškaní so splnením akéhokoľvek peňažného záväzku voči predávajúcemu, je predávajúci oprávnený:

 

a. zadržať tovar, ktorý má podľa zmluvy odovzdať kupujúcemu až do úplného splnenia všetkých pohľadávok, pričom počas zadržania tovaru podľa tohto písmena sa predávajúci nedostáva do omeškania,

 

b. odmietnuť poskytnutie ďalšieho tovaru až do úplného zaplatenia splatných záväzkov, resp. požadovať pri dodaní ďalšieho tovaru platbu vopred alebo primerané zabezpečenie podľa požiadavky predávajúceho.

 

7.2 Účastníci nie sú oprávnení jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku z kúpnej zmluvy alebo z porušenia zmluvy voči pohľadávke druhého účastníka.

 

 

VIII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

8.1 Od zmluvy je možné odstúpiť len v prípadoch ustanovených zmluvou, týmito obchodnými podmienkami alebo zákonom. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné, dôvod odstúpenia musí byť presne vymedzený a musí byť doručené druhému účastníkovi, inak je neplatné.

8.2 Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť:

 

a. až do dodania tovaru, ak sa po uzavretí zmluvy ukáže, že tovar nie je schopný dodať vôbec, alebo nie je schopný ho dodať v lehote určenej v zmluve a kupujúci nesúhlasí s predĺžením tejto lehoty,

b. ak je na majetok kupujúceho začaté konkurzné, reštrukturalizačné konanie alebo konanie o oddlžení alebo ak bol medzičasom kupujúci, ako právnická osoba, zrušený.

 

8.3 Kupujúci s výnimkou spotrebiteľa je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru podľa tejto zmluvy o viac ako 30 dní. To neplatí, ak k omeškaniu dôjde v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť a predávajúci podá kupujúcemu písomnú správu o okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť a o ich predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o nich dozvedel, alebo pri náležitej starostlivosti mohol dozvedieť.

 

 

IX. Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy

9.1 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru a to aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

9.2 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy podľa tohto článku v prípadoch ustanovených osobitným zákonom, najmä pri zmluve predmetom ktorej je:

 

a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

b) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

c) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

 

 

9.3 Kupujúci spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa tohto článku zaslať tovar späť predávajúcemu na adresu: VELCON spol. s r. o., so sídlom Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová, Slovenská republika. Kupujúci zásielku označí ako „Vrátený tovar e-shop“. Vrátený tovar zaslaný predávajúcemu formou dobierky nebude predávajúcim prevzatý a tým pádom nebude odstúpenie akceptované.

 

9.5 Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú aj vtedy, ak bol tovar preukázateľne odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri odstúpení od zmluvy podľa tohto článku znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 

9.6 Pri odstúpení od zmluvy podľa tohto článku, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa článku IV. týchto obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

 

9.7 Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa tohto článku u predávajúceho v listinnej podobe alebo elektronickou poštou prostredníctvom e-mailovej  adresy: eshop@velcon.sk. Spotrebiteľ môže použiť na odstúpenie od zmluvy formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je prílohou týchto obchodných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

 

9.8 V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany spotrebiteľa podľa tohto článku:

a) predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov a to prevodom na bankový účet kupujúceho ktorý uvedie vo formulári na odstúpenie od zmluvy, ak sa spotrebiteľ a predávajúci nedohodnú na inom spôsobe platby, pri ktorej nebudú spotrebiteľovi účtované žiadne ďalšie poplatky,

 

b) predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim, pričom dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

 

9.9 Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, ani zmluvné ustanovenia týkajúce sa voľby práva, riešenia sporov a iné ustanovenia, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy.

 

X. Oznamovanie a doručovanie

 

10.1 Ak je podľa zmluvy potrebné doručiť písomnosť druhej zmluvnej strane, doručuje sa na adresy uvedené v zmluve, ak nie je písomne oznámená iná adresa na doručovanie písomností. Ustanovenia ods. 5.7 a 9.3 týchto obchodných podmienok tým nie sú dotknuté.

 

10.2 Ak adresát odoprie písomnosť prevziať, je písomnosť doručená dňom, keď jej prijatie je odoprené.

 

10.3 Ak sa nepodarí písomnosť doručiť na adresu uvedenú v ods. 10.1. tohto článku, považuje sa za doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi, aj keď sa adresát o tom nedozvie.

 

10.4 Ak sa nejedná o úkon smerujúci k zrušeniu zmluvy, je možné doručovať písomnosti aj e-mailom na adresy uvedené v zmluve.

 

10.5 Zmluvné strany sú povinné si navzájom písomne oznamovať všetky skutočnosti podstatné pre výkon práv a plnenie povinností zo zmluvy, inak v plnom rozsahu zodpovedajú za škodu vzniknutú porušením tejto povinnosti.

 

XI. GDPR

 

11.1 Osobné údaje fyzických osôb (dotknuté osoby) získané v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu spracúva spoločnosť VELCON spol. s r. o., so sídlom Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová, Slovenská republika, IČO: 36 056 677, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, vložka číslo 7978/S, kontakt: 048 / 414 12 47, email.: gdpr@velcon.sk v právnom postavení prevádzkovateľa.

 

11.2 VELCON osobné údaje získava od dotknutých osôb, v dôsledku čoho dotknuté osoby zodpovedajú za správnosť poskytnutých osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak potrebné pre prevádzkovanie e-shopu a plnenie zmlúv uzatváraných prostredníctvom e-shopu. Neposkytnutie osobných údajov môže viesť k tomu, že predávajúci môže odoprieť uzavretie zmluvy s dotknutou osobou.

 

11.3 VELCON o dotknutých osobách spracúva najmä nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa bydliska resp. miesto podnikania, korešpondenčná (doručovacia) adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, IČO, DIČ.

 

11.4 Osobné údaje dotknutých osôb sú, resp. môžu byť spracúvané na účely prijatia objednávky a plnenia zmluvy (právny základ: spracúvanie potrebné na plnenie zmluvy alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby), marketingových činností, najmä zasielanie marketingových ponúk na propagáciu predávajúceho, jeho tovarov a služieb, o ktorých sa predávajúci na základe predošlého nákupného správania dotknutej osoby domnieva, že by o tieto tovary či služby mohla mať dotknutá osoba záujem (právny základ: oprávnený záujem predávajúceho), priameho marketingu (právny základ: odvolateľný súhlas dotknutej osoby), na účely určovania a uplatňovania právnych nárokov (právny základ: oprávnený záujem predávajúceho), ako i na účely plnení povinností predávajúceho stanovených zákonom (právny základ: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu).

 

11.5 V prípade potreby môžu byť osobné údaje dotknutých osôb poskytnuté

a) subjektom, ktoré poskytujú predávajúcemu platobné služby,

b) obchodným partnerom predávajúceho, a to najmä kuriérskej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru, prevádzkovateľom siete pobočiek predávajúceho, s ktorými má predávajúci zmluvný vzťah na základe obchodného zastúpenia,

c) poskytovateľom IT služieb,

d) daňovým poradcom predávajúceho

e) právnym zástupcom predávajúceho.

Osobné údaje poskytnuté vyššie uvedeným osobám poskytne predávajúci len v nevyhnutnom rozsahu.

 

11.6 Osobné údaje dotknutých osôb budú uchovávané po dobu 3 rokov od splnenia zmluvy v prípade, ak kupujúci vystupuje v pozícii spotrebiteľa, a po dobu 4 rokov od splnenia zmluvy, ak kupujúci nevystupuje v pozícii spotrebiteľa, s výnimkou ak má predávajúci zákonnú povinnosť uchovávať osobné údaje po dlhšiu dobu (napr. na základe platných predpisov o účtovníctve). Osobné údaje spracúvané na právnom základe súhlasu dotknutej osoby budú spracúvané najdlhšie po dobu trvania súhlasu, ktorý je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov do odvolania súhlasu.

 

11.7 Osobné údaje dotknutých osôb môžu byť uchovávané a spracúvané v akomkoľvek štáte, v ktorom VELCON vykonáva činnosť alebo v ktorom sa nachádzajú jeho poskytovatelia služieb alebo obchodní partneri. Tieto štáty môžu uplatňovať iné pravidlá ochrany osobných údajov ako Slovenská republika. Prevádzkovateľ zaviedol vhodné zmluvné a iné opatrenia na ochranu osobných údajov dotknutých osôb v prípade ich prenosu jeho spriazneným osobám či tretím osobám nachádzajúcim sa v iných štátoch.

 

11.8 Za podmienok stanovených právnymi predpismi majú dotknuté osoby nárok vyžiadať si prístup k osobným údajom, ktoré sú o nich spracúvané, na ich opravu či vymazanie, ako aj na obmedzenie spracúvania. V rozsahu, v akom sa osobné údaje spracúvajú na účel plnenia zmluvy majú dotknuté osoby právo na prenosnosť osobných údajov. Okrem toho sú dotknuté osoby oprávnené namietať proti spracúvaniu osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu, ako aj proti spracúvaniu osobných údajov na marketingové účely. V prípade uplatnenia vyššie uvedených práv alebo v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov sú dotknuté osoby oprávnené kontaktovať predávajúceho e-mailom na adrese: gdpr@velcon.sk. Zároveň majú dotknuté osoby nárok iniciovať konanie o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov.

 

 

XII. Riešenie sporov, rozhodné právo, alternatívne riešenie sporov so spotrebiteľom

12.1 Spory vzniknuté zo zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou na rokovaní iniciovanom jednou zo zmluvných strán.

 

12.2 Ak k dohode nedôjde, rozhodne spor príslušný súd v Slovenskej republike. Ak sa jedná o spor s cudzím prvkom, bude miestne príslušný všeobecný súd predávajúceho.

 

12.3 Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci môže žiadosť podať aj elektronickou poštou na adrese: eshop@velcon.sk.

 

12.4 Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa osobitného zákona 1 subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa ods. 12.5 tohto článku, ak na žiadosť podľa ods. 12.3 tohto článku dostal zamietavú odpoveď alebo na ňu nedostal odpoveď do 30 dní od jej odoslania.

 

12.5 Subjektom alternatívneho riešenia sporov v zmysle § 24 ods. 1 písm. a) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „osobitný zákon“) je Slovenská obchodná inšpekcia alebo oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je zverejnený na webovom sídle ministerstva www.mhsr.sk.

 

12.6 Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov (ods. 12.5 tohto článku). Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Návrh musí obsahovať náležitosti a prílohy podľa osobitného zákona. Ak z pravidiel alternatívneho riešenia sporov oprávnenej právnickej osoby (ods. 12.5 tohto článku) nevyplýva niečo iné, subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť aj vtedy, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur.

 

12.7 Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Oprávnená právnická osoba (ods. 12.5 tohto článku) môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporov stanoviť, že je oprávnená požadovať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle. Poplatok podľa prvej vety nesmie presiahnuť päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty.

 

12.8 Spotrebiteľ môže podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov podať online sťažnosť za účelom riešenia sporu prostredníctvom zásahu subjektu alternatívneho riešenia sporu s využitím platformy RSO, ktorá je dostupná na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/main.

 

XIII. Záverečné ustanovenia

13.1 Ak je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie zmluvy alebo týchto obchodných podmienok neplatné, zostávajú ostatné ustanovenia zmluvy a obchodných podmienok platné a účinné. Miesto neplatného ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúce otázku vzájomného vzťahu zmluvných strán. Zmluvné strany sa potom zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného ustanovenia, ktoré svojím obsahom a povahou najlepšie zodpovedá zámeru neplatného ustanovenia.

 

13.2 Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tieto obchodné podmienky sú súčasťou každej zmluvy uzatváranej prostredníctvom e-shopu. Použitie akýchkoľvek iných obchodných podmienok, najmä akýchkoľvek obchodných podmienok kupujúceho sa vylučuje.

 

13.3 Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa.

 

13.4 Orgánom dozoru, ktorému podlieha činnosť predávajúceho súvisiaca s predajom tovaru prostredníctvom e-shopu je: Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P. O. BOX 29, 827 99 Bratislava.

 

13.5 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Zmluvy uzatvorené pred zmenou obchodných podmienok sa spravujú znením obchodných podmienok v čase ich uzavretia (zákaz retroaktivity obchodných podmienok).

 

13.6 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.09.2021.